โรงเรียนอนุบาลยะลา ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.anubanyala.ac.th Mon, 13 Jan 2020 11:16:01 เด็กหญิงลลิตภัทร ศรีเทพ ได้รับคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=104 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1578888960.jpg

    ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงลลิตภัทร ศรีเทพ ได้รับคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ"ธรรมวินิต" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของกระทรวงวัฒนธรรม ในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 ณ อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒธรรมและศูนย์ว 1578888960 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ณ บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=103 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1578888755.jpg

    วันที่ 11 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  เป็นประธานพิธีเปิด โดยบรรยากาศภายในง 1578888755 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงเรียนอนุบาลยะลา http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=102 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1578888604.jpg

    วันที่ 10  มกราคม  2563 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของโรงเรียนอนุบาลยะลา ภายในงานมีการแสดงของแต่ละสายชั้น การเล่นเกม จับสลากของขวัญ ทางโรงเ 1578888604 เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งปี http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=101 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1578471333.jpg

         ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงจิราภรณ์ ศิริพนาภรณ์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น  เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมและคารวะ รับโล่รางวัล และ 1578471333 โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=99 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1578470012.jpg

         ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Science Math Ability : SMA) ณ หอประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

  ส 1578470012 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ตามโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้กับผู้เรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=97 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1578469918.jpg

            วันที่ 23-25 ธันวาคม 2562 คณะครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 โรงเรียนอนุบาลยะลา จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ตามโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้กับผู้เรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะ 1578469918 งานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า... ต้อนรับปีใหม่ http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=96 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1577092404.jpg

    วันที่ 20 ธันวาคม  2562 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้เป็นประธานในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า พ.ศ 2562 ต้อนรับปีใหม่  พ.ศ. 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลยะลา โดยมีรองผู้อำนวยกา 1577092404 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นำสู่ทักษะชีวิตชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=95 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1577092318.jpg

    วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะครูผู้สอนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียรอนุบาลยะลา จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนชั้นประถมศึกษา ณ สวนประวัติศาสตร์ (เปรม. ติณสูลานนท์) และ ศูนย 1577092318 ร่วมเป็นเกียรติ เปิดอาคารใหม่ รร. บ้านสะเอ http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=94 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1577092239.jpg

         วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ “อาคารสุพรรณิการ์” ณ โรงเรียนบ้านสะเอะ หมู่ที่ 3 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปีนัง จั้งหวัดยะลา 1577092239 งานพิธีเปิดอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลาใหม่ ณ สำนักงานศึกษาธิการจั้งหวัดยะลา http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=93 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1577091893.jpg

   เมือวันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลาใหม่ ณ สำนักงานศึกษาธิการจั้งหวัดยะลา โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นป 1577091893