โรงเรียนอนุบาลยะลา ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.anubanyala.ac.th Wed, 20 May 2020 10:23:44 การเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=133 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1589945024.jpg

การเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19
​โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้จัดการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 โดยนักเรียนทุกระดับชั 1589945024 การประเมินภายนอกในสถานการณ์จำลอง (Mock Assessment) http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=122 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1583485681.jpg

25  กุมภาพันธ์  2563  โรงเรียนอนุบาลยะลาให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต 1  โดยมีนายบุญส่ง  แววทองคำ  เป็นประธานกรรมการพร้อมคณะ  ได้มาประเมินตามระบบประกันคุณภาพภาย 1583485681 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=117 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1582084435.jpg

       เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนอนุบาลยะลาจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนใช้สิทธิของตนเองลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทน เพื่อทํา หน้าที่แทนตนในการทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน 1582084435 ค่ายกลางวัน"บัวสัมพันธ์"ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=116 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1582084323.jpg

       ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓โรงเรียนอนุบาลยะลาจัดโครงการค่ายกลางวัน "บัวสัมพันธ์"ปีการศึกษา๒๕๖๒โดยนายวิสุทธิ์  ชูมัง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายะลาเขต ๑ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายกลางวันบัวสัมพันธ 1582084323 กิจกรรมยกย่องพระเถระ http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=115 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1580981367.jpg

วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนอนุบาลยะลานำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมยกย่องพระเถระ “ผู้ควรกระทำอัญชลี” ในจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยนักเรียนได้สวดมนต์ทำนองสรภัณญะ และให้บริการตักอาหารคาวและหวาน ที่โรงเรียนให้ความอนุเครา 1580981367 รางวัลชมเชย การวาดภาพ “พลังแห่งรัก”ของเยาวชนจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=114 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1580981275.jpg

ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.กานต์ธิดา จันทร์คีรี และ ด.ช.อันดาลีฟร์ แวหะยี นักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลาที่ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดวาดภาพ"พลังแห่งรัก" โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่เด็กๆและเยาวชนสามจังหวัดชายแดนใต้ ณ ทำเนียบรัฐบา 1580981275 ศึกษาแหล่งเรียนรู้..สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=113 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1580981212.jpg

วันที่  31  มกราคม  2563  คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดสงขลา  โดยมี  นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา  มาให้กำลังใจและส่ 1580981212 กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2563 โรงเรียนอนุบาลยะลา http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=108 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1580194433.jpg

    วันที่  23 มกราคม 2563  นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2563  ซึ่งผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกคนต่างพร้อมใจกันสวมใส่ชุดสีแดงซึ่งเป็นสีที่เป็นสิ 1580194433 พิธีสวนสนามปฏิญาณตนของยุวกาชาด ประจ าปี 2563 http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=107 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1580194326.jpg

วันที่ 22 มกราคม 2563 โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้จัดพิธีสวนสนามปฏิญาณตนของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้าย สถาปนายุวกาชาดไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 27 มกราคมของทุกปี เพื่อ น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตร สุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์ วรนิพินิ 1580194326 วิ่งหลักร้อย ใจหลักล้าน http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=106 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1579515693.jpg

วันที่ 19 มกราคม 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ได้จัดงานเดิน วิ่งการกุศล เนื่องในวันครู ประจำปี 2563  “วิ่งหลักร้อย ใจหลักล้าน” เพื่อระดม สนับสนุน กองทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 1579515693