กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document 1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB
Adobe Acrobat Document 2.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1020.22 KB
Adobe Acrobat Document 3.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.14 KB
Adobe Acrobat Document 4.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.8 KB
Adobe Acrobat Document 5.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.83 KB
Adobe Acrobat Document 6.พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 270.42 KB
Adobe Acrobat Document 7.พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.84 KB
Adobe Acrobat Document 8.พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 404.13 KB
Adobe Acrobat Document 9.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.42 KB
Adobe Acrobat Document 10.พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.47 KB
Adobe Acrobat Document 11.พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.39 KB