ภาพกิจกรรม
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
        วันที่ 31 พฤษภาคม  2564  นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมรองผู้อำนวยการ และคณะครู ได้ให้การต้องรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนของนางยุวณัฏฐ์   ขวัญคีรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา โดยคณะกรรมการประกอบด้วย นางรัตติกาล   ต้องเซ่งกี่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นายสุวิทย์  เจะโซะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  นายนพรัตน์  นอบแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยะลา นางพวงนิต วิชญรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นายลุตฟีย์  สะดียามู นักทรัยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 การประเมินเป็นอย่างกัลยาณมิตร คณะกรรมการได้ให้ความสนใจและซักถาม พร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของรองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นอย่างดี โรงเรียนอนุบาลยะลาขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินมา ณ โอกาสนี้

ประทีป-ภาพ / เกรียงศักดิ์-ข่าว
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,23:05   อ่าน 698 ครั้ง