ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารนักเรียน
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียนออก(พฐ.19) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.73 KB 48353
แบบคำร้องขอแก้ไขหลักฐานทะเบียนนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.95 KB 48559
แบบคำร้องขอใบรับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.37 KB 48421
เอกสารเผยแพร่
โครงสร้างบริหารโรงเรียนอนุบาลยะลา PNG Image ขนาดไฟล์ 328.74 KB 18
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.75 KB 17
คำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 361.81 KB 8
รายงานการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 29
มาตรฐานการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 274.63 KB 23
>รายงานวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ปี 2561-2563 89
>รายงานการประกันคุณภาพ (SAR) 2561 -2563 68
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR 2564) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.37 MB 152
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR 2564) ระดับปฐมวัย 220
ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 319.47 KB 63
คำสั่ง ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐาน พัฒนามาตรฐษนการศึกษา และรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 356.5 KB 104
รายงานการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 38165
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 541.37 KB 38172
ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 310.41 KB 38166
ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.65 KB 38163
ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.87 KB 38153
คำสั่ง ทบทวนมาตรฐาน 2564-ระดับการศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 370.11 KB 48334
คำสั่ง ทบทวนมาตรฐาน 2564-ระดับการศึกษาขั้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.5 KB 48403
>รายงานการประเมินตนเอง SAR 2563 ปฐมวัย 48585
>รายงานการประเมินตนเอง SAR 2563 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 48573
รายงานการประเมินตนเอง SAR ตามระบบประกันคุณภาพภายใน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.03 MB 48528
รายงานการประเมินตนเอง SAR ตามระบบประกันคุณภาพภายใน 2562 ระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 48477
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 621.76 KB 48158
เครื่องมือประกันภายใน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 48403
คู่มือการประเมินตนเอง 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 48406
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.23 MB 48336
รายงานการประเมินตนเอง SAR ตามระบบประกันคุณภาพภายใน พ.ศ.2561 ระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 48412
มาตรฐานการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 623.9 KB 48420
คู่มือการประเมินเอง 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 48410
รายงานการประเมินตนเอง ตามระบบประกันคุณภาพภายใน 2561-ประฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 648.52 KB 48595
คู่มือการประเมินตนเอง ตามระบบประกันคุณภาพภายใน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 684.04 KB 48435
มาตรฐานการศึกษา 2561-ระดับการศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.17 KB 48518