ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารนักเรียน
การขอใบรับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.37 KB 19
ใบแจ้งความประสงค์ขอย้ายเข้ามาเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.57 KB 21
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียนออก(พฐ.19) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.73 KB 48374
แบบคำร้องขอแก้ไขหลักฐานทะเบียนนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.95 KB 48578
เอกสารเผยแพร่
โครงสร้างบริหารโรงเรียนอนุบาลยะลา PNG Image ขนาดไฟล์ 328.74 KB 66
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.75 KB 50
คำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 361.81 KB 22
รายงานการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 51
มาตรฐานการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 274.63 KB 56
>รายงานวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ปี 2561-2563 105
>รายงานการประกันคุณภาพ (SAR) 2561 -2563 81
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR 2564) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.37 MB 190
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR 2564) ระดับปฐมวัย 259
ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 319.47 KB 71
คำสั่ง ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐาน พัฒนามาตรฐษนการศึกษา และรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 356.5 KB 119
รายงานการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 38168
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 541.37 KB 38189
ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 310.41 KB 38171
ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.65 KB 38179
ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.87 KB 38166
คำสั่ง ทบทวนมาตรฐาน 2564-ระดับการศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 370.11 KB 48350
คำสั่ง ทบทวนมาตรฐาน 2564-ระดับการศึกษาขั้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.5 KB 48406
>รายงานการประเมินตนเอง SAR 2563 ปฐมวัย 48597
>รายงานการประเมินตนเอง SAR 2563 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 48581
รายงานการประเมินตนเอง SAR ตามระบบประกันคุณภาพภายใน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.03 MB 48533
รายงานการประเมินตนเอง SAR ตามระบบประกันคุณภาพภายใน 2562 ระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 48494
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 621.76 KB 48172
เครื่องมือประกันภายใน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 48411
คู่มือการประเมินตนเอง 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 48408
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.23 MB 48339
รายงานการประเมินตนเอง SAR ตามระบบประกันคุณภาพภายใน พ.ศ.2561 ระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 48424
มาตรฐานการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 623.9 KB 48424
คู่มือการประเมินเอง 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 48412
รายงานการประเมินตนเอง ตามระบบประกันคุณภาพภายใน 2561-ประฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 648.52 KB 48599
คู่มือการประเมินตนเอง ตามระบบประกันคุณภาพภายใน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 684.04 KB 48438
มาตรฐานการศึกษา 2561-ระดับการศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.17 KB 48523