ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารนักเรียน
การขอใบรับรอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.37 KB 26
ใบแจ้งความประสงค์ขอย้ายเข้ามาเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.57 KB 38
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียนออก(พฐ.19) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.73 KB 48390
แบบคำร้องขอแก้ไขหลักฐานทะเบียนนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.95 KB 48590
เอกสารเผยแพร่
โครงสร้างบริหารโรงเรียนอนุบาลยะลา PNG Image ขนาดไฟล์ 328.74 KB 76
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.75 KB 83
คำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 361.81 KB 46
รายงานการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 106
มาตรฐานการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 274.63 KB 79
>รายงานวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ปี 2561-2563 120
>รายงานการประกันคุณภาพ (SAR) 2561 -2563 102
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR 2564) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.37 MB 222
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR 2564) ระดับปฐมวัย 359
ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 319.47 KB 84
คำสั่ง ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐาน พัฒนามาตรฐษนการศึกษา และรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 356.5 KB 135
รายงานการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 38173
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 541.37 KB 38203
ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 310.41 KB 38180
ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.65 KB 38195
ประกาศโรงเรียนอนุบาลยะลา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.87 KB 38179
คำสั่ง ทบทวนมาตรฐาน 2564-ระดับการศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 370.11 KB 48367
คำสั่ง ทบทวนมาตรฐาน 2564-ระดับการศึกษาขั้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.5 KB 48413
>รายงานการประเมินตนเอง SAR 2563 ปฐมวัย 48618
>รายงานการประเมินตนเอง SAR 2563 การศึกษาขั้นพื้นฐาน 48589
รายงานการประเมินตนเอง SAR ตามระบบประกันคุณภาพภายใน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.03 MB 48541
รายงานการประเมินตนเอง SAR ตามระบบประกันคุณภาพภายใน 2562 ระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 48516
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 621.76 KB 48184
เครื่องมือประกันภายใน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 48426
คู่มือการประเมินตนเอง 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 48416
รายงานการประเมินตนเอง SAR 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.23 MB 48345
รายงานการประเมินตนเอง SAR ตามระบบประกันคุณภาพภายใน พ.ศ.2561 ระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 48436
มาตรฐานการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 623.9 KB 48429
คู่มือการประเมินเอง 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 48418
รายงานการประเมินตนเอง ตามระบบประกันคุณภาพภายใน 2561-ประฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 648.52 KB 48605
คู่มือการประเมินตนเอง ตามระบบประกันคุณภาพภายใน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 684.04 KB 48445
มาตรฐานการศึกษา 2561-ระดับการศึกษาปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 333.17 KB 48533