ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ :
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ตาราง  แสดงอาคารเรียน อาคารประกอบ และอาคารชั่วคราว
 
ลำดับที่ ประเภทอาคาร จำนวนหลัง จำนวนห้อง หมายเหตุ
1 อาคารเรียน 6 47  
2 อาคารอเนกประสงค์ 1 1  
3 ห้องสมุดเครื่องเล่น 1 1  
4 ห้องสื่อการเรียนการสอน 1 1  
5 ห้องพัสดุ 1 1  
6 ห้องพยาบาล 1 1  
7 ห้องเรียนดนตรีไทย  1 1  
8 ห้องเรียนการงานอาชีพ 1 1  
9 ห้องเรียนดนตรีสากล 1 1  
10 ห้องเรียนศิลปะ 1 1  
11 ห้องนาฎศิลป์ 1 1  
12 ห้องนาฎศิลป์พื้นบ้าน 1 1  
13 โรงครัว 1 1  
14 ห้องประชุม 1 1  
15 ห้องสุขา 9 58